Οι συζυγίες των ρημάτων στα Γαλλικά & ο Ενεστώτας τους /Les groupes de verbes en français et leur Présent

Τα ρήματα στα γαλλικά χωρίζονται σε 3 συζυγίες.

Η πρώτη συζυγία περιλαμβάνει τα ρήματα που τελειώνουν στο απαρέμφατο σε -er.

Για να σχηματίσουμε τον Ενεστώτα αφαιρούμε το -er από το απαρέμφατο του ρήματος και προσθέτουμε  τις καταλήξεις:-e /-es /-e /-ons /-ez /-ent.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο παραπάνω κανόνας δεν ισχύει για το ρήμα aller.

EXEMPLE  / PRESENT -ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

VERBE aimer (AIM-ER)

j’aim-e

tu aim-es

il/elle aime

nous aim-ons

vous aim-ez

ils/elles aim-ent

Η δεύτερη συζυγία περιλαμβάνει τα ρήματα που στο απαρέμφατο τελειώνουν σε -ir

.Για να σχηματίσουμε τον Ενεστώτα αφαιρούμε το-ir από το απαρέμφατο και προσθέτουμε τις καταλήξεις:   -is,is,-it,-issons,-issez,-issent.

EXEMPLE  / PRESENT -ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

VERBE (finir)

Je fin-is

tu fin-is

il fin-it

nous fin-issons

vous fin-issez

ils fin-issent

Η τρίτη  συζυγία περιλαμβάνει τα ρήματα που τελειώνουν στο απαρέμφατο σε -re,-oir,-ir.Στη συζυγία αυτή ανήκουν όλα τα ανώμαλα ρήματα και τα μαθαίνουμε από έξω Σε γενικές γραμμές όμως ακολουθούν τις παρακάτω καταλήξεις.

Verbes en -re et ir:-s,-s,-t,-ons,-ez,-ent exemple/ LIRE Je lis,tu lis, il lit…/ VENIR je viens, tu viens, il vient

Verbes en -dre: -s, -s, rien,-ons ,-ez, ent exemple/  PRENDRE je prends, tu prends ,il prend…

Verbes en -oir: -x, -x, -t, -ons, -ez, -ent  exemple/ VOULOIR je veux, tu veux, il veut

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα ρήματα ouvrir / couvrir / découvrir / souffrir & offrir ανήκουν στην τρίτη συζυγία αλλά στον Ενεστώτα δανείζονται τους τύπους των ρημάτων της πρώτης συζυγίας.

sites 1,2,3,4

Video sur 

Les groupes de verbes en français

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s