ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Qu’est-ce que tu fais…? παιχνίδι

Qu’est-ce que tu fais…? τραγούδι

 

Όταν έχουμε το ρήμα faire (κάνω) χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για τα σπορ και για τα μουσικά όργανα τις προθέσεις :

-du για το αρσενικό ,-de la για το θηλυκό ,-de l’ για τις λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν,-des για τον πληθυντικό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ –EXEMPLES

Je fais du tennis

Tu fais de la natation

Il/elle fait de l’athlétisme

Nous faisons du violon

Vous faites de la guitare

Ils/elles font de l’accordéon

Όταν έχουμε το ρήμα jouer (παίζω) χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε

 • για τα μουσικά όργανα τις προθέσεις :-du για το αρσενικό ,-de la για το θηλυκό ,-de l’ για τις λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν,-des για τον πληθυντικό.
 • για τα σπορ τις προθέσεις :-au για το αρσενικό ,- à la για το θηλυκό ,- à l’ για τις λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν,-aux για τον πληθυντικό .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ –EXEMPLES

Je joue du violon

Tu joues de la guitare

Il/elle joue de l’accordéon

Nous jouons au football

Vous jouez à la corde

Ils/elles jouent aux billes

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν έχουμε τα ρήματα(aimer, adorer, détester, préférer )χρησιμοποιούμε οριστικό άρθρο/ article défini(le, la, l’,les).

 

EXERCICES

Συμπληρώστε με πρόθεση ή άρθρο

 1. Je joue……piano
 2. Je fais……piano
 3. J’aime……piano
 4. Tu fais…..accordéon
 5. Tu joues……accordéon
 6. Tu adores……accordéon
 7. Il joue……football
 8. Il fait……football
 9. Il déteste……football
 10. Nous faisons……volley
 11. Nous jouons ……volley
 12. Nous préférons……volley
 13. Vous faites ……équitation
 14. Vous jouez……boxe
 15. Vous aimez……judo
 16. Ils jouent ……harmonica
 17. Ils font……jogging
 18. Ils adorent……tennis de table

Να συμπληρωθούν οι παρακάτω προτάσεις με προθέσεις ή οριστικό άρθρο.

 1. J’aime..…natation,….corde,…..violon, mais je fais..…judo,….harmonica et joue …..Football.
 2. J’adore…. danse,….saxophone,…..vélo, mais je fais ……ski,…..flute,…boxe et……batterie.
 3. Je déteste……gymnastique,…..golf,…..skateboard et……instruments de musique.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s